Privacyverklaring Sloten & Sleutels

 

 1. Algemeen

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Sloten & Sleutels bvba met zetel te 2800 Mechelen, Hoogstraat 12 en hebbend als KBO 0545.899.865.

 

 1. Welke persoonsgegevens?

De manier waarop wij informatie verzamelen en opslaan is afhankelijk van hoe onze diensten en/of onze website wordt gebruikt. Wij verzamelen geen gevoelige gegevens.

 • Gegevens die u ons meedeelt: bij het aanvragen van een offerte, bij het aangaan van een overeenkomst, bij inschrijving op onze nieuwsbrief.
 • Gegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik van onze diensten: tijdens een bezoek aan onze website.
 • Gegevens die publiek zijn: via een publicatie op een website of gegevens die in de pers verschenen zijn.

 

 1. Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens met de bedoeling om u beter van dienst te kunnen zijn. Waarbij:

 • Bepaalde verwerkingen noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
 • Het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk is voor facturatiedoeleinden.
 • Gegevens kunnen gebruikt worden om de juiste nieuwsbrieven te versturen, mededelingen te sturen of uitnodigingen voor seminaries of evenementen te versturen.
 • Gegevens gebruikt worden voor het verbeteren van onze diensten, het aanbieden van klantenservice en het afhandelen van klachten.

 

 

 1. Aan wie geven wij deze gegevens door?

Wij maken gebruik van leveranciers en onderaannemers om bepaalde diensten uit te voeren namens ons of om ons te helpen de diensten uit te voeren. Voor zover als nodig binnen hun opdracht kunnen wij uw persoonsgegevens aan hen doorgeven en/of laten verwerken. Dit kunnen zijn: boekhouder, onderaannemer, banken, advocaten & notarissen, belanghebbende openbare besturen zoals belastingen, sociaal secretariaten, kas voor zelfstandigen, verzekeringen…

 

 1. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens zolang als nodig voor het verrichten van de diensten die worden opgesomd in deze Privacyverklaring en/of voor de naleving van de wet- en regelgeving. Na afloop van deze periode, zullen we jouw persoonsgegevens veilig verwijderen. Als de gegevens na deze periode nodig zijn voor analytische, historische of andere legitieme zakelijke doeleinden, zullen we passende maatregelen nemen om deze gegevens te anonimiseren.

 

 1. Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?

We weten hoe belangrijk het is om jouw persoonsgegevens veilig te beheren en te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving

De persoonsgegevens die we van jou bijhouden, kunnen doorgegeven worden aan of opgeslagen worden op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Je persoonsgegevens kunnen tevens worden verwerkt door organisaties die buiten de EER voor ons of voor een van onze leveranciers werken. We treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens adequaat beschermd blijven en dat ze overeenkomstig deze Verklaring gebruikt worden.

 

 1. Wat zijn uw rechten?

Volgens de wet heb je volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Recht van toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook informatie te krijgen over of er al dan niet persoonsgegevens over u verwerkt worden, en wanneer dit het geval is om hier toegang tot te krijgen.

 • Recht van verbetering en/of verwijdering

Je hebt het recht om foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.

 • Recht van beperking

Je hebt het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Recht van bezwaar

Je beschikt eveneens over een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 • Recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht op ieder moment op kosteloze wijze je persoonsgegevens te bekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met het oog op overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 • Recht op intrekking van de toestemming

Je hebt steeds het recht om je toestemming voor de verwerking van je gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op je toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin je je toestemming hebt verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

 

 1. Tot wie kan u zich richten?

Als je je rechten wil uitoefenen kan je ons contacteren via e-mail: info@slotenensleutels.eu of per brief: Sloten & Sleutels, Hoogstraat 12, 2800 Mechelen . Hierbij zijn we verplicht om uw identiteit te controleren. Gelieve ons aldus bij uw verzoek een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen.

 

 1. Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op je computer, laptop of mobiel apparaat bij het bezoeken van onze website.

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

De inlichtingen opgeslagen door deze cookies kunnen enkel door Sloten & Sleutels gelezen worden en enkel gedurende het bezoek aan de Website.

 

 1. Wijziging van deze verklaring

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website(s) te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

 

 1. Bezwaren en klachten

Als je het niet eens bent met de verwerking van je gegevens, of je hebt inbreuken vastgesteld, kan je je wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit:

Privacycommissie

Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

commission@privacycommission.be

 

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse, de Engelse en de Franse Privacy & Cookie Policy, zal de Nederlandstalige versie voorrang hebben.