Algemene Verkoopsvoorwaarden Sloten & Sleutels bvba (afgekort S&S) 01.08.2018

Battelsesteenweg 319, 2800 Mechelen, KBO 0545.899.865.
Alle nagenoemde algemene voorwaarden zijn voor beide entiteiten geldig. Echter zijn er specifieke algemene voorwaarden voor graveerwerk. Dusdanig worden deze opgesplitst in aparte algemene voorwaarden en hier bovenaan de pagina geplaatst cfr relevantie.

 GRAVEERWEBSHOP:

Algemene voorwaarden
Opmaak grafisch werk:

 • Kosten voor het digitaliseren van eigen logo’s of designs naar een geschikt grafisch bestand voor graveren worden steeds afzonderlijk vermeld op de offerte, los van de kost voor het eigenlijke graveerwerk. Door goedkeuring van de offerte bevestigt u dat nodige grafische werk uitgevoerd mag worden en erkent u dat deze kost niet retourneerbaar is; ongeacht het aantal stuks die al dan niet afgenomen worden. Wij rekenen geen grafische kost aan voor het eenvoudig omzetten van uw tekst in een door u aangeleverd lettertype of wanneer u een vectorieel bestand aanlevert. Het aanmaken van een vectorieel bestand of het ontwerpen op maat wordt steeds aangerekend. Indien dit niet voorzien as en achteraf blijkt dat er geen geschikt bestand kan aangeleverd worden, wordt de extra kost voor het ontwerp naar u gecommuniceerd en alsnog doorgerekend. Elke opdracht ontworpen en/of uitgevoerd door graveerwebshop.be blijft grafische eigendom van graveerwebshop.be en leent zich ertoe om gebruikt te worden als nieuw model en/of als social media post tenzij door u uitdrukkelijk het omgekeerde schriftelijk en voor plaatsing van de bestelling werd aangekondigd.
 • Uitwerkingen van ontwerpen op maat worden pas ontworpen na ontvangst van uw schriftelijke goedkeuring van de offerte.
 • U ontvangt een digitale proefdruk. Aan de hand hiervan kan u steeds uw opmerkingen en correcties doorgeven. De goedkeuring van de proefdruk is noodzakelijk en dient ook schriftelijk te gebeuren. U bent zelf verantwoordelijk voor het nakijken van afmetingen, spelling,…
 • Er zijn 2 correctierondes inbegrepen in de proefdruk. Dit handelt over het veranderen van hetzelfde design naar bijvoorbeeld een ander lettertype. Als u een andere proefdruk wenst naar layout / grootte, .. wordt de gebruikelijke ontwerpkost aan u doorgerekend. Ook indien er meer dan 2 correctierondes nodig zijn om tot het beoogde resultaat te komen, zijn wij genoodzaakt deze kost door te rekenen aan het gebruikelijke tarief.
 • De geschatte levertermijn wordt u in de begeleidende e-mail steeds meegedeeld en steeds onder voorbehoud. De opgegeven termijn is steeds te rekenen vanaf het moment van finale goedkeuring van de digitale proefdruk. Bij aanlevering van eigen materialen voor personalisatie, start de verwerkingstermijn vanaf dat de goederen fysiek ter plaatse zijn én indien er finale goedkeuring is van het grafisch materiaal.
 • Indien naderhand afgeweken wordt van het oorspronkelijk gevraagde graveerwerk; hetzij door wijzigingen aan afmetingen, extra toevoegingen of andere prijs beïnvloedende factoren, kan dezelfde prijs mogelijk niet langer gegarandeerd worden en ontvangt u een gecorrigeerde prijs.

 

Bestelverloop en betaling

 • Uw bestelling wordt in behandeling genomen na goedkeuring van de offerte en na ontvangst van de gevraagde betaling (of betaalbewijs) die u steeds dient uit te voeren aan de hand van uw klantnummer.
 • Er worden in geen geval artikelen voor u in bestelling geplaatst, noch gepersonaliseerd alvorens voorgaande ontvangen is.
 • U ontvangt een bericht wanneer de bestelling klaar staat voor ophaling of wanneer deze verzonden is. Dit afhankelijk van de door u gekozen aflevermanier. Afhaling van goederen dient steeds te gebeuren binnen de openingsuren van onze winkel en kan alleen in onze winkel aan de Battelsesteenweg 319 – 2800 Mechelen. Indien er achteraf toch gekozen wordt om de goederen te verzenden, worden deze kosten ook in rekening gebracht en ontvangt u een extra factuur met een bedrag afhankelijk van de grootte van het pakket.

Aanleveren van eigen materialen

 • Personalisatie van eigen materialen van de klant is steeds op het risico van de klant. De klant erkent dat personalisatie steeds een risico op beschadiging inhoudt en kan in geval van schade aan een zelf aangeleverd artikel geen vergoeding vragen aan graveerwebshop.be.
 • Het staat graveerwebshop.be vrij om artikelen te weigeren wanneer geen kwalitatieve personalisatie gegarandeerd kan worden.
 • Aangeleverde artikelen dienen nieuw te zijn bij aflevering in onze winkel.
 • Bij aanlevering van eigen materiaal gaan wij uit van artikelen in bulk verpakt en klaar om veredeld te worden. Dat wilt zeggen zonder individuele verpakkingen, vouwkarton en spelden, etc. U krijgt uw goederen ook standaard gevouwen in bulk weer opgeleverd. Uitpakken, opnieuw per stuk verpakken of andere manuele bewerkingen zijn mogelijk tegen een meerkost afhankelijk van het aantal handelingen die moeten gebeuren.

Door goedkeuring van uw offerte gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden

 

 

 

 

 

SLOTEN EN SLEUTELS:

 1. Toepasselijke bepalingen. Voor zover schriftelijk niet anders overeengekomen, zijn op al onze offertes, leveringen en overeenkomsten onderstaande voorwaarden van toepassing. Indien deze voorwaarden strijdig zouden zijn met de voorwaarden van de klant, zullen onderhavige voorwaarden voorrang hebben, zelfs indien de voorwaarden van de klant een gelijkaardige clausule bevatten. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren steeds.

Alle offertes worden gemaakt zonder verbintenis van S&S en zijn maximaal 3 maanden geldig, prijswijzigingen en typfouten voorbehouden. Om geldig te zijn dient elke bestelling het voorwerp te zijn van een schriftelijke aanvaarding van S&S.

 

 1. Leveringen. De vermoedelijke duurtijd voor een opdracht of de door S&S meegedeelde levertermijn is louter indicatief en kan geenszins als bindend worden beschouwd, tenzij deze uitdrukkelijk vermeld werd als deadline in de bijzondere voorwaarden. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op enige vorm van schadevergoeding of prijsvermindering, noch op annulering van de bestelling of ontbinding van de overeenkomst.

Indien er door de klant bijkomende informatie dient verstrekt te worden aan S&S voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de klant deze juist en volledig aan S&S ter beschikking heeft gesteld. De klant begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de klant.

 

 1. Betaling. Elke bestelling is onherroepelijk, ongeacht of er een voorschot werd betaald. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de factuurdatum, behoudens andersluidend akkoord.

Bij niet betaling op de vervaldag zullen de openstaande bedragen een verwijlintrest van 10% per jaar opbrengen tot hun volledige betaling, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag openstaand bedrag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 50 op het nog uitstaande bedrag van de hoofdsom en de intresten.

S&S behoudt zich het recht voor achterstallige betalingen door derden te laten innen. Alle rechts- en incassokosten die daaruit voortvloeien zijn ten laste van de klant.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, behoudt S&S zich het recht voor alle verdere leveringen en diensten stop te zetten. In deze gevallen zullen ook al de schuldvorderingen waarvan de vervaldag nog niet is aangebroken, onmiddellijk opeisbaar worden.

 

 1. Klachten. Door de in ontvangstneming van de bestelling wordt ingestemd met de bestelling en wordt de kwaliteit, het werk en de levering integraal aanvaard. Hierover kunnen nadien geen klachten worden geformuleerd.

Elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken moet worden geformuleerd binnen de 8 dagen na ontdekking van het gebrek en dit per aangetekend schrijven aan S&S.

Alle klachten mbt facturen dienen binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur aangetekend aan S&S te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn worden levering, werk en factuur geacht integraal te zijn aanvaard.

 

 1. Overmacht. S&S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die te wijten zijn aan overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop S&S geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor S&S niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder valt ook het slecht of niet naleven van de overeenkomst door derden of de klant zelf. S&S kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

 1. Aangestelden. S&S kan bepaalde opdrachten deels of geheel toevertrouwen aan één of meerdere onderaannemers. In dat geval blijft S&S het aanspreekpunt. S&S is slechts aansprakelijk voor de onderaannemer in het geval het een zuivere en rechtstreekse aanneming betreft. Van zodra S&S niet de vrije keuze van onderaannemer heeft, of van zodra de klant zich rechtstreeks tot de onderaannemer wendt, vervalt elke aansprakelijkheid van S&S desbetreffende.

 

 1. Aansprakelijkheid. De klant dient ervoor te zorgen dat alle voorzieningen aanwezig zijn zodat S&S of zijn aangestelde de opdracht onder optimale en veilige omstandigheden kan uitvoeren. De klant is dan ook volledig aansprakelijk voor elk schadegeval dat zich zou voordoen naar aanleiding van de schending van deze verplichting.

Derhalve komt aan S&S of zijn aangestelde geen enkele aansprakelijkheid toe voor enige schade aangebracht aan de goederen van de klant naar aanleiding van de uitvoering van onderhavige overeenkomst.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud. Alle goederen blijven eigendom van S&S tot na integrale betaling met inbegrip van eventuele kosten, rente en schadebeding. De klant kan de geleverde goederen voordien niet aan derden in onderpand geven noch in eigendom overdragen. S&S wordt gesubrogeerd in de rechten van de klant om de goederen terug te vorderen die zich bij derden bevinden.

 

 1. Communicatie. Tenzij anders overeengekomen kan elke communicatie tussen S&S en de klant rechtsgeldig gevoerd worden via elektronische communicatie. De facturatie kan elektronisch gebeuren. Door de aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden, aanvaardt de klant het gebruik van een elektronische factuur. De elektronische factuur zal het enige, originele exemplaar van de factuur vormen, en zal de wettelijke betekenis en draagwijdte van de factuur hebben. De facturen worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat de klant opgeeft. De klant dient er zelf zorg voor te dragen dat dit e-mailadres alleen toegankelijk is voor personen die kennis mogen nemen van deze gegevens.

 

 1. Wijzigingen in de opdracht. S&S is slechts gebonden door wijzigingen of aanvullingen van de oorspronkelijke opdracht nadat S&S dit uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. De kosten en meerprijzen verbonden aan de wijzigingen of aanvullingen van de oorspronkelijke opdracht zijn ten laste van de klant. S&S behoudt zich het recht voor om, in overleg met de klant, wijzigingen aan te brengen in de oorspronkelijke opdracht indien de omstandigheden dit vereisen zonder dat de klant recht heeft op een schadevergoeding.

 

 1. Maatwerk. Het uitvoeren, onder welke vorm ook van een voorgelegd model, geschiedt uitsluitend op risico van de koper. S&S wijst derhalve iedere verantwoordelijkheid af inzake burgerlijke vervolgingen wegens namaak of auteursrechten. De koper wordt geacht het recht verworven te hebben van de eigenaar van het model of de houder van het auteursrecht.

S&S neemt de teksten over zoals de klant deze heeft meegedeeld inclusief hoofdletters en spelfouten.

S&S behoudt zich het recht voor op alle door ons geleverde artikelen ons merkteken, als handelsmerk of firmanaam aan te brengen.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens. S&S garandeert dat de persoonsgegevens die van de klant worden verkregen in het kader van huidige samenwerking worden verwerkt, opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes.

S&S zal conform de regels van GDPR de verwerking van uw persoonsgegevens beschermen en beheren in alle transparantie. In de Privacyverklaring kan de klant terugvinden hoe S&S omgaat met de persoonsgegevens, hoe S&S deze verwerkt en onder welke voorwaarden dat gebeurt. Ook wordt beschreven welke rechten de klant kan doen gelden ten aanzien van deze gegevens.

Deze privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt om de werkwijze van S&S te verduidelijken en nieuwe of andere privacypraktijken weer te geven. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zal een duidelijke mededeling op de website worden geplaatst en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen. De meest recente versie is steeds van toepassing op onze relatie, deze is steeds raadpleegbaar op onze website.

 

 1. Geschillen. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Alle betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

 

 1. Clausule. Het feit dat S&S één of andere clausule welke in zijn voordeel gestipuleerd wordt in huidige algemene voorwaarden niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als het afstand doen van zijnentwege om er zich op te beroepen.